Regulamin

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 czerwca 2023 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną biznesplany.fachowa-porada.eu, w tym umów o świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów o dostarczenie treści cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy.
Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane identyfikujące sprzedawcę

Sklep Internetowy dostępny pod domeną biznesplany.fachowa-porada.eu prowadzony jest przez firmę FACHOWA PORADA Iwona Fietkiewicz z siedzibą przy ul. Oleńki 1, 05-140 Serock, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP PL 7451438908.
Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 883919434, +48 22 100 48 21 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres biuro@fachowa-porada.eu.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy,
 3. Formularz Zamówienia  – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca indywidualny („Przedsiębiorca na prawach konsumenta”) – Klient będący osobą fizyczną, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą lub zawarł lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usług Elektronicznych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
 8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa w postaci pliku elektronicznego w formacie „doc” lub „pdf”, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
 10. Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod domeną biznesplany.fachowa-porada.eu;
 11. Sprzedawca – firma FACHOWA PORADA Iwona Fietkiewicz z siedzibą przy ul. Oleńki 1, 05-140 Serock, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP PL 7451438908;
 12. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przez Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą.
Postanowienia ogólne

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

Procedura zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowej
 1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść o procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej (Produktu) między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 3. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zmierza do zawarcia nowej Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.
 4. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Produktu).
 5. Do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego z oprogramowania Microsoft Office oraz oprogramowania Adobe Acrobat Reader.
Łączna cena za dostarczenie produktu oraz akceptowalne sposoby płatności
 1. Cena za dostarczenie danego Produktu (cena Produktu) jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 2. W Sklepie Internetowym akceptowalne są następujące sposoby płatności z tytułu Umowy o dostarczenie treści cyfrowych:
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelew bankowy, PayNow;
  • pozostałe wyraźnie wskazane przy Produkcie przed złożeniem Zamówienia.
 3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
Odpowiedzialność za jakość
 1. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z tytułu rękojmi za Towar zostaje wyłączona.
 4. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Konsument może złożyć reklamację na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Sportowa 21, 05-840 Brwinów;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fachowa-porada.eu
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to Sprzedawca uznał za uzasadnione.
Dane osobowe

Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
  – umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
  – umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem.
 2. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta, a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
Wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Opinie

W ramach Sklepu Internetowego nie jest możliwe publikowanie Opinii.

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:
  – pisemnie na adres: ul. Sportowa 21, 05-840 Brwinów,
  – drogą korespondencji e-mail na adres : biuro@fachowa-porada.eu.
 1. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  – informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  – żądania Klienta,
  – danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej w szczególności w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  – pisemnie na adres: ul. Sportowa 21, 05-840 Brwinów,
  – drogą korespondencji e-mail na adres: biuro@fachowa-porada.eu.
 1. Oświadczenie może być złożone (co oznacza że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie może być złożone na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  – w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  – w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – zawartej w drodze aukcji publicznej;
  – o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
Postanowienia końcowe. Zmiany regulaminu
 1. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  – konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
  – konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
  – zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
  – zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
  – konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
  – zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
  – zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
  – przeciwdziałanie nadużyciom;
  – zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 1. Wyżej wskazany katalog przyczyn do zmiany Regulaminu jest zamknięty.
 2. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.
 4. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną biznesplany.fachowa-porada.eu, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.