Sporządzenie biznesplanu to kluczowy krok dla przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju. Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu.

Biznesplan 23 (ang. business plan, plan biznesowy) – narzędzie planistyczne wykorzystywane przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, a także jest elementem komunikacji zewnętrznej firmy – m.in. sporządzany jest dla banków, inwestorów w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.


biznesplan korzyści
biznesplan korzyści
Główne korzyści płynące ze sporządzenia biznesplanu
 • Określenie celów i wizji. Biznesplan pomaga przedsiębiorcy zdefiniować cele i wizję dla swojej firmy. Określenie klarownych celów pozwala na skoncentrowanie się na priorytetach i planach działania.
 • Planowanie finansowe. Biznesplan zawiera prognozy finansowe, które obejmują szacunki dotyczące przychodów, kosztów operacyjnych, zysków i strat. Pomaga to przedsiębiorcy zrozumieć, jakie zasoby będą potrzebne do realizacji planów biznesowych.
 • Pomoc w zdobyciu finansowania. Przedstawienie solidnego biznesplanu może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania od inwestorów, banków czy innych źródeł. Inwestorzy zazwyczaj oczekują szczegółowego planu biznesowego przed zainwestowaniem swoich środków.
 • Rozpoznanie ryzyka. Biznesplan pomaga identyfikować potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstwa. To umożliwia przedsiębiorcy opracowanie strategii zarządzania ryzykiem i minimalizowania niepożądanych skutków.
 • Zdefiniowanie rynku i konkurencji. Biznesplan wymusza badanie rynku i analizę konkurencji. To pozwala przedsiębiorstwu zrozumieć swoje miejsce na rynku, potrzeby klientów i konkurencyjne otoczenie.
 • Planowanie marketingowe. Biznesplan obejmuje strategie marketingowe, co pomaga w zdefiniowaniu, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwać klientów i promować swoje produkty czy usługi.
 • Monitoring postępów. Biznesplan to narzędzie, które można regularnie monitorować i dostosowywać w zależności od zmieniających się warunków rynkowych. Pomaga to utrzymać elastyczność i dostosować strategię biznesową do aktualnych potrzeb.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Biznesplan stanowi doskonałe narzędzie do komunikacji zarówno wewnętrznej wśród zespołu, jak i zewnętrznej z interesariuszami, partnerami biznesowymi czy inwestorami.

Sporządzenie biznesplanu to proces, który wymaga staranności i analizy, ale może przyczynić się do zwiększenia szans na sukces i lepszego zarządzania przedsiębiorstwem.


Biznesplan swoisty plan gospodarczy
Biznesplan swoisty plan gospodarczy
Biznesplan jako swoisty plan gospodarczy
 • ułatwia uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące przyszłej firmy oraz kontrolę realizacji planów (opracowując go na papierze doskonali się umiejętności w zarządzaniu firmą oraz ma się możliwość regularnego korygowania błędnych pomysłów),
 • ułatwia określenie wielkości środków finansowych potrzebnych do finansowania firmy,
 • jest dokumentem umożliwiającym uzyskanie środków finansowych np. z powiatowego urzędu pracy, banku lub od inwestorów,
 • jest dokumentem informującym pracowników, jak również instytucje zewnętrzne o zamierzeniach firmy.

cechy biznesplanu
cechy biznesplanu
Podstawowe cechy biznesplanu
 • forma pisemna,
 • obejmuje działalność bieżącą na okres od 1 do 5 lat i więcej,
 • atrakcyjny (przejrzysty, staranny),
 • realny (szanse i zagrożenia, mocne strony i trudności, wielowariantowy).

Sytuacje, w których najczęściej sporządza się biznesplan
Sytuacje, w których najczęściej sporządza się biznesplan
Sytuacje, w których najczęściej sporządza się biznesplan
 • przed założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • podczas łączenia lub podziału przedsiębiorstwa,
 • w celu uzyskania zewnętrznych środków finansowych,
 • w krytycznym momencie (zmian form własności, zmiana profilu działalności, nowe rynki zbytu, duże inwestycje, modernizacje itd.).

biznesplan harmonogram
biznesplan harmonogram
Najczęściej spotykany harmonogram biznesplanu
 1. Streszczenie:
  – do kogo jest adresowany,
  – o jakie środki zabiegamy, na co zostaną przeznaczone,
  – dla kogo przeznaczony jest nasz produkt / usługa.
 2. Krótka prezentacja firmy:
  – nazwa i adres firmy, dane osobowe właściciela,
  – rodzaj działalności gospodarczej, forma prawna,
  – lokalizacja firmy,
  – profil i zakres działalności firmy, misja i cele firmy.
 3. Charakterystyka produktów i usług:
  – czym przewyższają istniejące na rynku konkurencyjne produkty / usługi,
  – czy są łatwo sprzedawalne,
  – czy dotyczą potrzeb, które obecnie nie są zaspokajane.
 4. Rynek i marketing:
  – zasięg terytorialny (dzielnica, miasto, gmina, województwo, region, kraj),
  – charakterystyka klientów,
  – charakterystyka konkurencji,
  – charakterystyka dostawców,
  – działania marketingowe.
 5. Potencjał produkcyjny i personel:
  – schemat organizacyjny (kto będzie zarządzał firmą, stanowiska pracy),
  – kwalifikacje i doświadczenie zawodowe jakie posiada właściciel i ewentualna kadra pracownicza,
  – zaplecze techniczne,
  – wyposażenie (informacje o posiadanych maszynach i urządzeniach).
 6. Analiza finansowa przedsięwzięcia:
  – całkowite nakłady / koszty rozpoczęcia działalności,
  – źródła finansowania: środki własne, Fundusz Pracy, kredyt, pożyczka itd.,
  – rachunek wyników [przewidywany przychód ze sprzedaży (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku), przewidywany zysk (w okresie 1 miesiąca, w okresie 1 roku)].
 7. Analiza SWOT:
  – mocne strony,
  – słabe strony,
  – szanse,
  – zagrożenia.

Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Przedstawia analizę stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie pisemnej. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan jest specyficznym zbiorem ustaleń opisowych, analiz i prognoz, określającym cele firmy oraz zadania i sposoby postępowania zmierzające do osiągnięcia tych celów w przyszłości, przy założonych uwarunkowaniach gospodarczych, kadrowych i innych. Istotą biznesplanu jest przede wszystkim określenie celów, a następnie ustalenie sposobów, metod i środków osiągnięcia założonych celów. W przypadku tworzenia nowej firmy celem biznesplanu jest przedstawienie przyszłego kształtu przedsiębiorstwa.