DOTACJA Z URZĘDU PRACY NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY „KROK PO KROKU 1, 2…”

 • Dotacja z urzędu pracy ma charakter bezzwrotny (zwrotowi podlega jedynie równowartość odliczonego lub zwróconego, podatku VAT). Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 • Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od rodzaju działalności. Szczegółowe kryteria i warunki oceny zawarte są w regulaminach przyznawania środków każdego z UP, a ich uszczegółowienie można znaleźć m.in. w karcie oceny wniosku.
 • Dotacja przeważnie nie wymaga wkładu własnego. Poziom wkładu własnego zależy od konkretnego urzędu pracy, a warunkiem jego uznania jest przedstawienie kopii wyciągu bankowego potwierdzającego deklarowaną kwotę wkładu; 4. Dotacja z Urzędu Pracy zarówno z funduszy europejskich, jak i FP nie przewiduje wsparcia pomostowego, dlatego należy pamiętać o pokryciu kosztów stałych – przede wszystkim składek ZUS.

Na cały proces pozyskania dotacji z urzędu pracy składa się kilka etapów / kroków: dotacja

Przykładowe biznesplany
Krok 1: Przygotowanie dotacja
 1. Odwiedź Urząd Pracy i zarejestruj się jako osoba bezrobotna.
 2. Pobierz formularz wniosku o przyznanie bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej  (druki wniosków dostępne są na stronie internetowej urzędu, jak również bezpośrednio w urzędzie).
 3. Przed wypełnieniem wniosku przeczytaj uważnie regulamin przyznawania dotacji.
 4. Wypełnij wniosek oraz zbierz wszystkie wymagane dokumenty.
 5. Pozyskaj zabezpieczenie dla dotacji np. dwóch poręczycieli, zastaw majątkowy.
Przykładowe biznesplany
Krok 2: Złożenie wniosku dotacja
 1. Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. W zależności od Urzędu Pracy – biznesplan jest wbudowany w sam wniosek lub składa się go jako odrębny załącznik.
 2. Urząd do 30 dni wyda decyzję o przyznaniu Ci dotacji, bądź odmowie.
Przykładowe biznesplany
Krok 3: Ocena wniosku dotacja

1. Ocena formalna.
Każdy wniosek poddawany jest ocenie formalnej (czy złożone zostały wszystkie dokumenty, czy zostały prawidłowo wypełnione). Jeśli nie, urząd występuje o uzupełnienie braków i błędów.

2. Ocena merytoryczna.
Podczas oceny merytorycznej pracownicy dokonują jakościowej analizy wniosku. Dopełnieniem procedury jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której osoba ubiegająca się ma szansę na zaprezentowanie koncepcji firmy, szerszego spojrzenia na rodzaj działalności, niż ten przedstawiony w dokumentach.

Najczęściej spotykane kryteria oceny stosowane przez PUP:
– czas pozostawania bez pracy, figurowania w rejestrze;
– profil zakładanej firmy;
– miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
– działania podjęte na rzecz uruchomienia działalności (brane są pod uwagę m.in.: kontakty z przyszłymi dostawcami – umowy przedwstępne i oświadczenia o współpracy, czy dokonano rozeznania rynku, czy wstępnie przewidziano metody dotarcia do odbiorców poprzez np. działania marketingowe);
– analiza finansowa przyszłej działalności (należy uwzględnić wysokość progów procentowych określonych przez PUP w danej kategorii. W kosztorysie należy uwzględniać ceny brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT);
– kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w przypadku braku udokumentowanego doświadczenia i kwalifikacji brane jest również pod uwagę np. uczestnictwo w szkoleniach zawodowych potwierdzających zdobycie kompetencji w danej dziedzinie).

3. Uzyskanie dofinansowania.
Pozytywna ocena i uzyskanie wysokiej ilości punktów pozwala na podpisanie umowy i uzyskanie dotacji. Wzór umowy dostępny jest na stronach internetowych urzędów. Ważne, by w przypadku wątpliwości, wyjaśnić je z pracownikiem urzędu przed podpisaniem dokumentów.

Przykładowe biznesplany
Krok 4: Podpisanie umowy dotacja
 1. Zostajesz wezwany do podpisania umowy o przyznaniu dotacji. Umowę podpisujesz Ty, twój mąż/żona oraz poręczyciele (również ze współmałżonkami), jeśli taką opcję zabezpieczenia wybrałeś.
 2. Otrzymujesz dotację przelewem na swoje konto wskazane we wniosku.
Przykładowe biznesplany
Krok 5: Rozdysponowanie dotacji oraz rejestracja firmy
 1. Rejestracja działalności gospodarczej. dotacja
  Z rejestracją działalności możemy poczekać na faktyczne otrzymanie środków, jeżeli np. umowa została podpisana pod koniec miesiąca, zwykle opłaca się poczekać do początku kolejnego, tak by firmę rejestrować 1 dnia miesiąca. Rejestracja w innej dacie powoduje, iż będziemy musieli złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA dwukrotnie – za miesiąc niepełny, a później kolejną – za miesiąc pełny. Z drugiej strony rejestracja firmy 2 dnia miesiąca faktycznie wydłuży nam ulgę na start z 6 do 7 miesięcy.
 2. Dokonujesz zakupu rzeczy ze środków otrzymanych w ramach dotacji (możesz kupować nawet do 30 dni po założeniu działalności).
Przykładowe biznesplany
Krok 6: Rozliczenie dotacji dotacja
 1. W urzędzie pracy przedstawiasz faktury VAT, rachunki, umowy, które potwierdzą dokonanie przez Ciebie zakupów, a które zostały opisane w kalkulacji wydatków z dotacji.
 2. Dodatkowo przedstawiasz dokumenty potwierdzające otworzenie przez Ciebie działalności gospodarczej. W tym punkcie urząd będzie od ciebie wymagał przedłożenia dokumentów rejestracyjnych firmy.
 3. Na rozliczenie dotacji masz 2 miesiące od daty założenia działalności gospodarczej.
  Urząd Pracy ma możliwość skontrolowania Twojej działalności w okresie całych 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Dlatego rzeczy, które zostały zakupione z dotacji, muszą przez ten czas być w Twoim posiadaniu. Przez rok czasu nie możesz także podjąć pracy na umowę o pracę, dzieło itp.
Przykładowe biznesplany
Krok 7: Zakończenie umowy

Działalność musisz prowadzić co najmniej 12 miesięcy. Po upływie tego terminu zostaniesz wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających prowadzanie działalności gospodarczej w chwili obecnej. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, umowa z Urzędem Pracy wygasa. 


CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Osoby uprawnione

Osobą uprawnioną do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej jest osoba bezrobotna, dla której ustalono profil pomocy oraz absolwent centrum integracji społecznej (CIS) i klubu integracji społecznej (KIS), jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej w stanie zawieszenia i spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • Zamierza prowadzić działalność na terenie powiatu właściwego do miejsca zarejestrowania przez co najmniej 12 miesięcy (nie może być zatrudniona w innej formie).
 • Zobowiąże się do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem.
 • W ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:
  – nie prowadziła działalności i nie posiadała wpisu do ewidencji (w innym wypadku oświadcza się o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku);
  – nie korzystała ze środków z FP lub innych bezzwrotnych środków publicznych;
  – nie przerwała z własnej winy lub nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • W ciągu 2 lat od dnia złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Dokumenty dodatkowe wymagane przez PUP

Wypełnienie i złożenie wniosku nie wyczerpuje wszystkich pozycji z katalogu wymagań Urzędu Pracy. Zgromadzenie i złożenie kompletnej dokumentacji stanowi jeden z elementów oceny:

 • oświadczenie wnioskodawcy m.in. że nie podejmie zatrudnienia w okresie roku od założenia firmy, nie otrzymał wcześniej bezzwrotnej pożyczki na otwarcie firmy, nie był karany itp. (formularz);
 • oświadczenie o pomocy de minimis;
 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz posiadanym wkładzie własnym (jeśli dotyczy);
 • oświadczenia dwóch poręczycieli o uzyskiwanych dochodach lub informacja o wyborze innej formy zabezpieczenia;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub oświadczenie właściciela o możliwości korzystania z lokalu;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Poręczenie

Bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest złożyć deklarację zabezpieczenia spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy. Ostatecznie o wyborze formy zabezpieczenia oraz liczbie poręczycieli decyduje Dyrektor, uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez poręczycieli dochody.

Dopuszczalne formy zabezpieczenia środków, to:
1) weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
2) gwarancja bankowa,
3) zastaw na prawach lub rzeczach,
4) blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (tj. na lokacie terminowej, wyklucza się możliwość dokonania blokady środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym)
5) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
6) poręczenie osób fizycznych, prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność do czynności prawnych.

dotacjaPrzeznaczenie dotacji z PUP

Zakres finansowania uzależniony jest od typu i formy przyszłej działalności. Kwota dotacji może pozwolić na zakup określonych towarów, czy usług. Istnieją również typy wydatków, które nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych.

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej można przeznaczyć między innymi na (szczegółowe warunki określa każdy Urząd Pracy w Regulaminie):
a) zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) zakup materiałów, surowców i towaru do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania (próg procentowy określa PUP),
c) zakup materiałów do remontu, adaptacji lokalu do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania (próg procentowy określa PUP), z wyłączeniem remontu, adaptacji lokali mieszkalnych,
d) usługi i materiały reklamowe do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania (próg procentowy określa PUP),
e) zakup samochodu – do X % możliwej do przyznania kwoty dofinansowania (próg procentowy określa PUP).

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie może być przeznaczone na (szczegółowe warunki określa każdy Urząd Pracy w Regulaminie):
a) opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami,
b) koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów,
c) ubezpieczenia, gwarancje, podatki, akcyzę,
d) wycenę rzeczoznawcy majątkowego,
e) koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania,
f) remont, modernizację lub adaptację lokalu, do którego bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS nie posiada tytułu własności lub dzierżawy wieczystej,
g) spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań,
i) towar handlowy w kwocie przewyższającej X % przyznanej dotacji (próg procentowy określa PUP),
j) samochód w kwocie przewyższającej  X % przyznanej dotacji (próg procentowy określa PUP),
k) remont w kwocie przewyższającej X % przyznanej dotacji (próg procentowy określa PUP),
l) kasę fiskalną,
m) szkolenia, kursy, seminaria;
n) stronę internetową w kwocie przewyższającej X % przyznanej dotacji (próg procentowy określa PUP).


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – skorzystaj z formularza kontaktowego, lub wyślij wiadomość na adres e-mail: biuro@fachowa-porada.eu