Biuro rachunkowe – kod PKD 69.20.Z, wymagania i opis działalności

Biuro rachunkowe to firma zajmująca się usługami księgowymi i rachunkowymi dla innych firm.

Biura rachunkowe są istotnym elementem dla wielu firm, ponieważ pomagają w utrzymaniu prawidłowej i zgodnej z przepisami księgowości oraz w rozliczaniu podatków. Przedsiębiorstwa korzystają z usług biur rachunkowych, aby skoncentrować się na swoim biznesie, a jednocześnie mieć pewność, że są zgodne z przepisami podatkowymi i finansowymi. Biuro rachunkowe

Poniżej ogólny opis działalności biura rachunkowego oraz informacje dotyczące kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).


Przykładowe biznesplany
Kod PKD Biuro rachunkowe

Główny kod PKD dla biur rachunkowych to 69.20.Z – „Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”


Biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe
Opis działalności biura rachunkowego
 • Usługi księgowe. Biura rachunkowe oferują prowadzenie pełnej księgowości dla swoich klientów, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczanie wynagrodzeń, podatków, VAT itp.
 • Doradztwo podatkowe. Oferują doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji podatków, interpretacji przepisów podatkowych, przygotowywania deklaracji podatkowych i innych kwestii podatkowych.
 • Raportowanie finansowe. Pomagają w przygotowaniu raportów finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych dokumentów finansowych wymaganych przez przepisy prawne.
 • Kadry i płace. Biura rachunkowe mogą również zajmować się obsługą kadr i płac, w tym przygotowywaniem list płac, rozliczaniem wynagrodzeń, zgłaszaniem pracowników do ubezpieczeń społecznych itp.
 • Rozliczenia z urzędem skarbowym. Prowadzą rozliczenia z urzędem skarbowym w imieniu klientów, pomagają w rozliczaniu podatków i monitorowaniu terminów płatności podatków.
 • Pomoc w audytach. Wspierają klientów w przygotowaniu do audytów i kontroli podatkowych oraz reprezentują ich przed organami podatkowymi.

Przykładowe biznesplany
Wymagania dotyczące założenia biura rachunkowego
 • Kwalifikacje i certyfikaty. Właściciele i pracownicy biura rachunkowego powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty w zakresie księgowości i podatków.
 • Rejestracja firmy. Konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń i licencji, jeśli wymaga tego prawo lokalne.
 • Narzędzia i oprogramowanie. Zakup niezbędnych narzędzi i oprogramowania księgowego, które umożliwia skuteczną obsługę klientów.
 • Zabezpieczenie danych. Konieczne jest zabezpieczenie danych klientów, ponieważ biura rachunkowe mają dostęp do poufnych informacji finansowych.
 • Umowy z klientami. Podpisywanie umów z klientami, które określają zakres usług, warunki płatności i inne kluczowe aspekty współpracy.
 • Ustalenie cennika. Określenie stawek za usługi księgowe i inne usługi oferowane przez biuro rachunkowe.

biuro rachunkowe
biuro rachunkowe
Kto może założyć biuro rachunkowe zgodnie z prawem (dodatkowe warunki)
 • otwarcie biura rachunkowego jest możliwe tylko wtedy, gdy osoby tym zainteresowane posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (chyba że pomagają tylko w zakresie podatkowej księgi przychodów i rozchodów);
 • aby założenie biura rachunkowego było możliwe, osoby zainteresowane muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
 • własne biuro rachunkowe można założyć, jeśli osoba zainteresowana nie była skazana za przestępstwa prawomocnym wyrokiem sądu (np. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przewinienia skarbowe, niezgodne z prawem prowadzenie ksiąg).

W 2014 roku zawód księgowego został zwolniony z konieczności posiadania jakichkolwiek certyfikatów – wszelkie zaświadczenia zawodowe i certyfikaty księgowe nie są wymagane, ale zdobyte wcześniej certyfikaty i zaświadczenia wciąż mają znaczenie. Można się nimi legitymować, traktując je jako gwarancję jakości usług. Chociaż nie wymaga się teraz żadnych kompetencji, wiedzy, ani wykształcenia kierunkowego, to osoba prowadząca biuro rachunkowe, powinna jednak znać się na prawie podatkowym, bieżącym ustawodawstwie i wszelkich aspektach doradztwa finansowego i wciąż podnosić swoje kwalifikacje. Biuro rachunkowe

Bardzo ważną kwestią podczas zakładania biura rachunkowego, jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Warto dodać, że w przypadku biura rachunkowego nie można wykorzystywać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej. Pozostaje więc:
• rozliczenie za pomocą skali podatkowej 17% i 32%;
• podatek liniowy 19%.

Działalność związana z usługami księgowymi, prawnymi i doradztwem jest istotna dla funkcjonowania firm i organizacji, pomagając im w osiąganiu celów biznesowych i przestrzeganiu przepisów prawa. Profesjonalne usługi w tych dziedzinach mogą zminimalizować ryzyko finansowe i prawne oraz zwiększyć efektywność działalności gospodarczej. Kluczowym elementem jest utrzymanie aktualnej wiedzy i dostosowanie się do zmieniających się przepisów i trendów w gospodarce i prawie. Biuro rachunkowe