ZUS a początkujący przedsiębiorca — jakie składki ZUS?

Osoby, które decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, mogą skorzystać z kilku preferencji:

1. Ulga na start (6 miesięcy)
2. Preferencyjne składki ZUS (24 miesiące)
3. Mały ZUS Plus (składki proporcjonalne do dochodu)

Przykładowe biznesplany

Ulgi te dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną należy opłacić w pełnej wysokości.


Przykładowe biznesplany
1. ULGA NA START

Ulga na start przysługuje osobom, które decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Obniżenie zobowiązania wobec ZUS polega na opłacaniu wyłącznie składki zdrowotnej za okres obowiązywania preferencji (przez pierwsze 6 miesięcy działalności firmy). Dzięki temu podatnik nie musi opłacać ubezpieczenia społecznego, które obejmuje następujące ubezpieczenia:
– emerytalne – obowiązkowe,
– rentowe – obowiązkowe,
– wypadkowe – obowiązkowe,
– chorobowe – dobrowolne w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Przykładowe biznesplany

WYMAGANIA

Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez pierwszych 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:
– jesteś osobą fizyczną (czyli prowadzisz działalność jednoosobową albo jako wspólnik spółki cywilnej);
– podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujesz ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
– nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności;
– nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS.

Ulga na start przysługuje maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczysz od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Ważne! Nie przedłużysz ulgi na start, jeśli zawiesisz działalność w czasie korzystania z niej.

Przykładowe biznesplany

SKUTKI

Jeśli korzystasz z „Ulgi na start”, nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. Gdy w tym czasie zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:
– zasiłku chorobowego,
– świadczenia rehabilitacyjnego,
– zasiłku macierzyńskiego,
– zasiłku opiekuńczego.

W okresie „Ulgi na start” nie będziesz mieć także prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.

Okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie również uwzględniony przy ustalaniu wysokości Twojej emerytury.

Czas korzystania z ulgi na start nie zostanie Ci zaliczony do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości.

Ważne! Brak składek to brak świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Przykładowe biznesplany
2. PREFERENCYJNE SKŁADKI ZUS

Gdy wykorzystasz „Ulgę na start” lub wcześniej z niej zrezygnujesz, nadal nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne w pełnej wysokości. Masz bowiem możliwość skorzystania z już wcześniej funkcjonującego rozwiązania, jakim są „Preferencyjne składki ZUS”. Oznacza to, że przez okres kolejnych 24 miesięcy podstawę wymiaru składek będzie stanowić zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Uwaga! Możesz też opłacać preferencyjne składki od razu po rozpoczęciu działalności.

Przykładowe biznesplany

WYMAGANIA

Preferencyjne składki opłacasz, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:
– w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej działalności;
– nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Przykładowe biznesplany

SKUTKI

Twoja decyzja o wysokości kwoty, od której opłacasz składki, będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują:
– z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy);
– z ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne);
– z ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych (emerytura, renta).

Jeśli będziesz opłacać składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to od tej kwoty będzie obliczony m.in. Twój zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy.

Ważne! Niższe składki to niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.


Przykładowe biznesplany
3. MAŁY ZUS PLUS

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG, a Twoje przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 tys. zł, możesz skorzystać z ulgi „Mały ZUS Plus”.
Oznacza to, że przez maksymalnie 3 lata w ciągu 5 lat będziesz opłacał składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalne do dochodu uzyskanego w poprzednim roku. Najniższa podstawa składek w tym przypadku to 30% minimalnego wynagrodzenia. Nie może ona przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, tj. kwoty odpowiedniej dla pełnych składek ZUS.

Przykładowe biznesplany

WYMAGANIA

Możesz skorzystać z „Małego ZUS Plus”, czyli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne – od podstawy ustalonej proporcjonalnie do Twojego dochodu z działalności gospodarczej, jeśli:
– prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej;
– Twój przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza 120 tys. zł (próg ten jest proporcjonalnie niższy, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część roku kalendarzowego).

Nie skorzystasz z „Małego ZUS Plus”, jeśli:
– w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni;
– w poprzednim roku rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie);
– w poprzednim roku podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);
– spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
– wykonujesz dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w roku bieżącym lub poprzednim

Ważne! Możesz skorzystać z „Małego ZUS Plus” także wtedy, gdy wcześniej korzystałeś z „Ulgi na start” i „Preferencyjnych składek”.

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmij każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień. Podstawa, od której opłacasz składki, zależy od Twojego dochodu w poprzednim roku. Ustalasz ją raz w roku.

Przykładowe biznesplany

SKUTKI

Jeśli skorzystasz z „Małego ZUS Plis”, będzie to miało wpływ na wysokość świadczeń, które Ci przysługują z ubezpieczeń społecznych, np. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego. Świadczenia te są obliczane od podstawy, od której opłacasz składki. Jeśli chcesz otrzymywać wyższe świadczenia, musisz  opłacać wyższe składki.

Ważne! Niższe składki to niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Źródło: opracowanie własne