Firma remontowo-budowlana – kod PKD 41.20.Z, wymagania i opis działalności

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. budowlana

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną można zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto można także (jeżeli posiada się właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią osobiście wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. budowlana

Poniżej ogólny opis działalności firm remontowo-budowlanych oraz informacje dotyczące kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności).


Przykładowe biznesplany
Kod PKD budowlana

Główny kod PKD dla firm remontowo-budowlanych to 41.20.Z – „Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych”.
Inne w tej samej kategorii najczęściej stosowane kody PKD:
– 43.31.Z – Tynkowanie
– 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej
– 43.34.Z – Malowanie i szklenie
– 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych


budowlana
budowlana
Opis działalności firm remontowo-budowlanych budowlana
 • Budowa i remont budynków. Firmy remontowo-budowlane zajmują się budową nowych budynków, a także remontami i modernizacją istniejących obiektów budowlanych.
 • Roboty wykończeniowe. Wykonywanie prac wykończeniowych w budynkach, takich jak tynkowanie, malowanie, układanie podłóg, montaż stolarki, instalacje elektryczne i hydrauliczne.
 • Budowa i remont dróg i infrastruktury. Niektóre firmy specjalizują się w budowie i remoncie dróg, mostów, tuneli, a także infrastruktury miejskiej.
 • Budownictwo przemysłowe. Wykonywanie budynków przemysłowych, magazynów, hal produkcyjnych, a także modernizacja i remont istniejących obiektów przemysłowych.
 • Budownictwo mieszkaniowe. Budowa i remont budynków mieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych.
 • Roboty ziemne. Wykonywanie prac ziemnych, takich jak wykopy, nasypy, przygotowanie terenu pod budowę i inne prace związane z ziemią.

Przykładowe biznesplany
Wymagania dotyczące założenia firmy remontowo-budowlanej
 • Rejestracja firmy. Otwierając zakład remontowo-budowlany można wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. Inną, często wybieraną przez przedsiębiorców formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka cywilna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Kwalifikacje i doświadczenie. Pracownicy firm remontowo-budowlanych, w tym kierownictwo, powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w branży budowlanej.
 • Ubezpieczenia. Firmy powinny posiadać odpowiednie ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie pracowników.
 • Narzędzia i sprzęt. Wymagane jest wyposażenie w niezbędne narzędzia, maszyny i sprzęt budowlany.
 • Umowy i kontrakty. Określenie zasad współpracy z klientami, zawarcie umów i kontraktów na wykonywanie prac budowlanych.
 • Bezpieczeństwo i przepisy. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na placu budowy, przestrzeganie przepisów BHP i innych regulacji branżowych.
 • Kontrola jakości. Monitoring jakości wykonywanych prac oraz dbanie o zadowolenie klientów.

Firmy remontowo-budowlane odgrywają istotną rolę w branży budowlanej, wykonując prace od konstrukcji podstawowych budynków po prace wykończeniowe i remontowe. Działalność ta jest wymagająca, a konieczność przestrzegania przepisów budowlanych i bezpieczeństwa pracowników jest kluczowa. Warto również inwestować w rozwijanie kwalifikacji pracowników i dbać o jakość wykonywanych usług, co sprzyja zdobyciu klientów i budowaniu reputacji firmy.


UWAGA

1. Prowadząc działalność w zakresie firmy remontowo-budowlanej i wykonując roboty budowlane, czy też prowadząc prace remontowe jako wykonawca albo podwykonawca, powinno się mieć zawartą z inwestorem (albo wykonawcą/generalnym wykonawcą) umowę o roboty budowlane albo umowę o dzieło lub umowę zlecenie

2. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Inwestor lub wykonawca z reguły wytwarzają odpady zaliczane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, do grupy odpadów o kodzie 17, do której należą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. gruz ceglany, gruz betonowy, materiały izolacyjne). Przedsiębiorca taki ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów oraz składać zbiorcze zestawienia danych o odpadach w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa. Brak tej sprawozdawczości jest zagrożony karą finansową.