BIZNESPLAN usługi leśne (przykład 2018)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 000,00 zł;
– objętość opracowania: 48 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-951315-5-4;

9 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi leśne” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Zrywka drewna
2/. Odnowienia i pielęgnacja upraw
3/. Ręczne melioracje agrotechniczne
4/. Hodowla i ochrona lasu
5/. Usuwanie samosiejek i podrostów z terenów rolnych
6/. Wynajem sprzętu dla Zakładów Usług Leśnych

Specyfika prac leśnych jest sterowana porami roku. Do każdej przypisane są inne prace hodowlane i ochronne. Począwszy od czyszczeń w uprawach poprzez trzebieże, cięcia sanitarne i zręby zupełne. Las ciągle wymaga usuwania drzew słabych, przeszkadzających i schnących aby zachować wysoką kondycję do wieku rębności. Las ma opracowany raz na 10 lat Plan Urządzania Lasu, w którym dokładnie jest w którym roku, jakie prace oraz ile masy drzewnej należy pozyskać w określonym drzewostanie.

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z usługami związanymi z leśnictwem obejmuje różnorodne działania związane z zarządzaniem lasami, ochroną środowiska naturalnego, eksploatacją leśną oraz produkcją i przetwarzaniem drewna.
Działalność związana z leśnictwem ma duże znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne. Odpowiednie zarządzanie lasami i ochrona środowiska naturalnego są istotne dla zachowania bioróżnorodności i zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych. Jednak działalność w tej branży wymaga znajomości przepisów ochrony środowiska, zdolności do planowania długoterminowego oraz zrozumienia ekologii lasów.

Świadczenie usług leśnych nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Do pozyskania zleceń konieczne jest złożenie stosownych dokumentów konkursowych przy przetargach jak i złożenie pisemnych ofert cenowych w przypadku mniejszych prac.

Dla planowanego przeze mnie profilu działalności gospodarczej i wybranego zakresu świadczonych usług nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe, które mogłyby stanowić bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Właścicielem firmy świadczącej usługi leśne może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie.

Podstawowe numery PKD

02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie:
  • urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów,
  • zagospodarowania lasu,
  • ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych,
  • doradztwa związanego z zarządzaniem lasem,
  • przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu,
 • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu,
 • działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie,
 • wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą,
 • pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi leśne”:

I. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Podstawowe dane
1.2. Podstawowe informacje

II. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Rodzaj proponowanej działalności
2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

III. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Przedstawienie projektu
3.2. Oferta
3.3. Rynek
3.4. Konkurencja
3.5. Cena
3.6. Sprzedaż i przychód
3.7. Proces produkcji / dostarczania
3.8. Zagrożenia i możliwości

IV. PLANY WYDATKÓW

4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej
4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
4.4. Zasoby ludzkie
4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne

V. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności
5.2. Źródła pokrycia wydatków
5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail