BIZNESPLAN pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości (przykład 2018)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 24 300,00 zł;
– objętość opracowania: 44 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-950128-0-8;

10 w magazynie

SKU: ISBN: 978-83-950128-0-8 Kategoria: Tagi: , , , , , , ,

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
2/. Pośrednictwo w kupnie nieruchomości
3/. Pośrednictwo w najmie nieruchomości
4/. Pośrednictwo w wynajmie nieruchomości

Charakterystyka ogólna

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega między innymi na:
– kojarzeniu stron transakcji, chcących nabyć, zbyć, wynająć lub wydzierżawić nieruchomość,
– weryfikowaniu stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości,
– prezentowaniu nieruchomości,
– prowadzeniu negocjacji,
– doradztwie,
– zbieraniu danych i dokumentów,
– braniu udziału w uzgadnianiu treści umów.
Szczegółowy zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Aby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (biuro lub agencję nieruchomości) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie trzeba posiadać żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji. Czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może wykonywać każdy, kto posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Tytuł pośrednika nieruchomości przysługuje zarówno osobie fizycznej jak i firmie.

Podstawowe numery PKD

68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN pośrednictwo w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości”:

I. DANE OSOBY BEZROBOTNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

II. PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE URUCHAMIANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY

 1. Szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy
 2. Zakres wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Pokrycie z Funduszu Pracy kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.

III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Motywy społeczne i zawodowe, które zdecydowały o planowaniu podjęcia działalności gospodarczej
 2. Rodzaj i profil planowanej działalności
 3. Symbol podklasy rodzaju wybranej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
 4. Uzasadnienie wyboru rodzaju i profilu planowanej działalności gospodarczej
 5. Planowana nazwa firmy
 6. Oferowane produkty lub usługi
 7. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe związane z kierunkiem planowanej działalności
 8. Posiadane umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe związane  z kierunkiem planowanej działalności
 9. Obecny stan zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego przedsięwzięcia
 10. Forma prawna planowanego przedsięwzięcia
 11. Planowana forma opodatkowania
 12. Posiadany własny wkład, który zostanie zaangażowany w planowane przedsięwzięcie
 13. Źródła finansowania
 14. Wymagane zezwolenia, koncesje i uprawnienia są wymagane do uruchomienia planowanej działalności
 15. Termin rozpoczęcia działalności od chwili uzyskania dotacji
 16. Planowane zatrudnienie pracowników

IV. DANE DOTYCZĄCE SIEDZIBY I MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Adres siedziby i miejsca prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 2. Powierzchnia lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej
 3. Pomieszczenie, w którym planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Wpływ wybranej lokalizacji firmy na planowaną działalność
 5. Zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej w danym lokalu/miejscu

V. DANE DOTYCZĄCE RYNKU ZBYTU

 1. Rodzaj potencjalnych klientów
 2. Posiadane wstępne umowy zawarte z odbiorcami i dostawcami
 3. Sezonowość popytu w wybranym profilu działalności
 4. Przewidywany rynek zbytu (procentowy udział)
 5. Dostęp do podstawowych surowców i towarów (proszę wskazać planowanych dostawców)
 6. Opis działań marketingowych i promocyjnych firmy

VI. KONKURENCJA

 1. Główni konkurenci
 2. Czynniki wpływające na przewagę konkurencyjną, a także porównanie cenowe, pomiędzy planowaną działalnością a konkurencją.

VII. ANALIZA FINANSOWA (kalkulacja przychodów i kosztów)

VIII.  SWOT – ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, ANALIZA SZANS ORAZ ZAGROŻEŃ ZE STRONY CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

IX. WNIOSKOWANA KWOTA ŚRODKÓW I CEL ICH PRZEZNACZENIA

 1. Wnioskowana kwota środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
 2. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, jakie zostaną poniesione od dnia zawarcia umowy o przyznaniu środków z Funduszu Pracy oraz źródła ich finansowania
 3. Przeznaczenie wnioskowanej dotacji ze środków Funduszu Pracy

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej — Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych — wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail