BIZNESPLAN zakład mechaniki pojazdowej – warsztat samochodowy – 6 (przykład 2021)

38,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków funduszy Unii Europejskiej w 2021 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 23 050,00 zł;
– objętość opracowania: 41 stron formatu A4;
– identyfikator ISBN: 978-83-954472-7-3;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN zakład mechaniki pojazdowej – warsztat samochodowy” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Serwis okresowy (lato, zima)
2/. Serwis A-Z
3/. Diagnostyka komputerowa
4/. Prace mechaniczne
5/. Prace elektryczne/elektroniczne

Charakterystyka ogólna

Prowadzenie firmy o wybranym profilu nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe. Do otworzenia warsztatu mechanicznego wystarczy mieć odpowiedni sprzęt, lokal przystosowany do rodzaju działalności, odpowiednie umiejętności.
Do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu lokal (warsztat samochodowy) musi spełniać ustalone standardy i specjalne wymogi prawne. Przepisy są dość jednoznaczne i mówią o wielu kwestiach technicznych związanych z obsługą i stosowaniem narzędzi, maszyn oraz innych urządzeń. Większość zaleceń dotyczy sprzętu, który w trakcie pracy może stwarzać realne zagrożenie dla człowieka, jeśli nie towarzyszą mu odpowiednie zabezpieczenia.

Podstawowe numery PKD

45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN zakład mechaniki pojazdowej – warsztat samochodowy”:

I. DANE UCZESTNIKA

 1. Dane osobowe

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia

1.1. Planowana data rozpoczęcia działalności
1.2. Nazwa i rodzaj działalności
1.3. Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
1.4. Miejsce prowadzenia działalności
1.5. Forma organizacyjno-prawna planowanego przedsięwzięcia
1.6. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym
1.7. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
1.8.Działania podjęte na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej
1.9.Posiadane środki techniczne potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej
1.10. Posiadane niezbędne pomieszczenia
1.11. Wysokość kwoty wnioskowanych środków na założenie własnej działalności gospodarczej
1.12. Czy wnioskodawca będzie płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
1.13. Termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych na założenie własnej działalności gospodarczej

III. POMYSŁ NA BIZNES – ANALIZA MARKETINGOWA

 1. Opis produktu / usługi

1.1. Opis funkcjonalny produktu / usług
1.2. Główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług
1.3. Możliwości rozwoju produktu/usługi/oferty jak i samej firmy w perspektywie 2 lat.

 1. Klienci i charakterystyka rynku

2.1. Adresaci oferty
2.2. Oczekiwania i potrzeby klientów w stosunku do oferowanego produktu.
2.3. Ilu klientów Wnioskodawca zamierza pozyskać po zrealizowaniu przedsięwzięcia?
2.4. Czy produkt /usługa będą posiadały jakieś dodatkowe cechy w odniesieniu do wybranego segmentu rynku, czy też względem konkurentów?
2.5. Bariery wejścia na rynek
2.6. Czy rynek ma charakter rosnący (rozwojowy), stabilny czy malejący?
2.7. Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom?
2.8. Koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek. Analiza SWOT.

 1. Dystrybucja i promocja

3.1. Proponowane sposoby wejścia na rynek
3.2. Formy promocji / reklamy
3.3. Koszt opisanych powyżej działań w pierwszym roku prowadzenia działalności
3.4. Przewidziane formy płatności

 1. Główni konkurenci
 2. Strategia konkurencji

IV. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY

 1. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy

1.1. Wykształcenie
1.2. Doświadczenie zawodowe
1.3. Znajomość języków obcych
1.4. Umiejętność obsługi komputera
1.5. Kursy i szkolenia
1.6. Dodatkowe umiejętności

 1. Personel
 2. Przygotowanie do realizacji przedsięwzięcia i wykonane działania

3.1. Podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia
3.2. Majątek, który będzie wykorzystywany przez przedsiębiorstwo

V. OPŁACALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem

1.1. Opis planowanego przedsięwzięcia
– uzasadnienie przedsięwzięcia
– koszty uruchomienia przedsięwzięcia

 1. Źródła finansowania kosztów związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia
 2. Wykonalność ekonomiczno-finansowa

3.1. Prognoza przychodów z planowanej działalności
3.2. Koszty

 1. Prognoza finansowa

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…