BIZNESPLAN warsztat samochodowy ze sklepem motoryzacyjnym – 2 (przykład 2016)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2016 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 22 000,00 zł;
– objętość opracowania: 59 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944671-1-1;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN warsztat samochodowy ze sklepem motoryzacyjnym” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Warsztat samochodowy
2/. Sklep motoryzacyjny

Charakterystyka ogólna

Prowadzenie firmy o wybranym profilu nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe. Do otworzenia warsztatu mechanicznego wystarczy mieć odpowiedni sprzęt, lokal przystosowany do rodzaju działalności, odpowiednie umiejętności.

Do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu lokal (warsztat samochodowy) musi spełniać ustalone standardy i specjalne wymogi prawne. Przepisy są dość jednoznaczne i mówią o wielu kwestiach technicznych związanych z obsługą i stosowaniem narzędzi, maszyn oraz innych urządzeń. Większość zaleceń dotyczy sprzętu, który w trakcie pracy może stwarzać realne zagrożenie dla człowieka, jeśli nie towarzyszą mu odpowiednie zabezpieczenia.

Sklep to podstawowa forma działalności w handlu detalicznym.
Aby otworzyć sklep nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie rejestracji działalności. Niemniej koniecznym jest wcześniejsze zaprojektowanie prac inwestycyjnych pod kątem wymagań związanych z prowadzeniem sklepów wyspecjalizowanych.

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać jeden z poniżej podanych nr PKD w zależności od zakresu działalności handlowej:

Podstawowe numery PKD

4520.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

4532.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN warsztat samochodowy ze sklepem motoryzacyjnym”:

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres zameldowania stałego
 4. Adres zameldowania tymczasowego
 5. Adres korespondencyjny
 6. Adres e-mail
 7. Dowód osobisty
 8. Wykształcenie
 9. Stan cywilny
 10. Współmałżonek
 11. Przebieg pracy zawodowej wnioskodawcy
 12. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy
 13. Zaciągnięte zobowiązania finansowe
 14. Prowadzona wcześniej działalność gospodarcza
 15. Nr rachunku bankowego i nazwa banku

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Rodzaj działalności gospodarczej
 2. Rodzaj planowanej działalności
 3. Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej
 4. Opis planowanej działalności gospodarczej
 5. Analiza rynku
  • Analiza rynku na którym firma zamierza działać
  • Główni, potencjalni odbiorcy oferowanych produktów i usług
  • Miejsce i źródła zaopatrzenia
  • Sposób promocji i reklamy
 6. Szanse rozwoju firmy
  • Przewidywane zatrudnienie pracownika/ów
 7. Wiedza i przygotowanie wnioskodawcy w zakresie działalności gospodarczej, którą zamierza rozpocząć:
  – wykształcenie
  – doświadczenie
  – kursy, szkolenia
  – inne/zainteresowania, umiejętności itp.

III. DZIAŁANIA PODJĘTE NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI

 1. Adres zameldowania działalności gospodarczej (siedziba)
 2. Adres miejsca wykonywania działalności
 3. Opis miejsca prowadzenia planowanej działalności gospodarczej
 4. Lokal, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza jest własnością
 5. Opis lokalu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Czy lokal i jego otoczenie wymaga adaptacji, remontu i innych dodatkowych prac
 7. Zezwolenia niezbędne do uruchomienia planowanej działalności
 8. Wkład własny:
  – posiadane maszyny, urządzenia i narzędzia
  – posiadane pojazdy
  – inne np. środki pieniężne, surowce, materiały, towar, lokal
 9. Inne np. maszyny, urządzenia, narzędzia lub pojazdy wykorzystywane przy opisywanej działalności gospodarczej nie stanowiące wkładu własnego Wnioskodawcy
 10. Przedwstępne umowy, oświadczenia współpracy z przyszłymi dostawcami i odbiorcami

IV. KALKULACJA KOSZTÓW I NAKŁADÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Kalkulacja w kwotach brutto
 2. Wysokość środków własnych Wnioskodawcy

V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA

VI. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO-FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

VII. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA EWENTUALNEGO ZWROTU OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. Weksel z poręczeniem wekslowym (aval)
 2. Gwarancja bankowa
 3. Przewłaszczenie środka transportu
 4. Blokada rachunku bankowego
 5. Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika

VIII. INFORMACJE POZOSTAŁE

 1. Oświadczenia
 2. Załączniki

IX. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…