BIZNESPLAN opiekun dzienny nad dziećmi do lat 3 (przykład 2022)

53,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2022 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 25 313,52 zł;
– objętość opracowania: 73 strony formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-962304-6-1;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN opiekun dzienny nad dziećmi do lat 3” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. opieka stała (oferta całodzienna / kompleksowa – czesne miesięczne): 1 miesiąc / 1 dziecko
2/. pobyt dzienny: 1 dzień / 1 dziecko
3/. opieka okazjonalna / doraźna: 1 godzina / 1 dziecko

Charakterystyka ogólna

W świetle obowiązującego prawa formalna, instytucjonalna opieka nad najmłodszymi (dziećmi do 3. roku życia) może być realizowana przez:

 • żłobek (od 20. tygodnia życia dziecka),
 • klub dziecięcy (od 1. roku życia),
 • dziennego opiekuna,
 • nianię.

Dzienny opiekun to osoba, posiadająca odpowiednie kwalifikacje która zapewnia opiekę dla małej grupy dzieci. Dzienny opiekun zajmuje się grupą nie więcej niż 5 dzieci w wieku do lat 3. W sytuacji, gdy któreś z tych dzieci nie ma ukończonych 12 miesięcy życia lub jest niepełnosprawne albo z innych przyczyn wymaga szczególnej opieki, grupa dzieci nie może liczyć więcej niż 3 dzieci.
Dzienny opiekun może prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek (tzw. samozatrudnienie). Dzienny opiekun sprawuje opiekę w lokalu, do którego posiada tytuł prawny, czyli np. we własnym mieszkaniu lub w wynajmowanym przez siebie lokalu.

Praca dziennego opiekuna wymaga samodzielnego planowania oraz organizowania czasu i zakresu pracy, twórczego myślenia i otwartości na nowe rozwiązania. Czas pracy powinien być dopasowany do czasu pracy rodziców powierzonych dzieci i uwzględniać zmianowy charakter, ruchome godzin pracy, możliwość pracy w nocy i w święta. Dzienny opiekun w ramach wykonywanych zadań może pracować samodzielnie, jak również korzystać z pomocy rodziców lub wolontariuszy.

Ponieważ dzienny opiekun świadczy usługi przeważnie w swoim miejscu zamieszkania – we własnym domu lub mieszkaniu – rodzice są więc zobowiązani, aby przyprowadzać lub przywozić dziecko do miejsca, w którym ma ono zapewnioną opiekę.
Dzienny opiekun ma zapewnić dzieciom wyżywienie, w oparciu o posiłki dostarczone przez rodziców. Będzie też odpowiedzialny za zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, wynikające z wieku i potrzeb dzieci.

Jeżeli kandydat na dziennego opiekuna nie ma odpowiedniego wykształcenia, to osoba taka jest zobowiązana do odbycia 160-godzinnego szkolenia, a następnie zdania egzaminu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Jeśli kandydat na dziennego opiekuna posiada odpowiednie kwalifikacje, rozumiane jako zawód: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, to taka osoba jest zobowiązana do odbycia 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Z obowiązku odbycia szkolenia zwolniona jest osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia / pracy na własny rachunek jako dzienny opiekun.

Podstawowe numery PKD

88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi
Podklasa PKD 88.91.Z obejmuje:
– działalność żłobków,
– pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa PKD 88.91.Z nie obejmuje:
-wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN opiekun dzienny nad dziećmi do lat 3”:

 1.  DANE WNIOSKODAWCY
  1.1. Podstawowe dane
  1.2. Podstawowe informacje
 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
  2.1. Rodzaj proponowanej działalności
  2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy
 1. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA
  3.1. Przedstawienie projektu
  3.2. Oferta
  3.3. Rynek
  3.4. Konkurencja
  3.5. Cena
  3.6. Sprzedaż i przychód
  3.7. Proces produkcji / dostarczania
  3.8. Zagrożenia i możliwości
 1. PLANY WYDATKÓW
  4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
  4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej
  4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej
  4.4. Zasoby ludzkie
  4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne
 1. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY
  5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności
  5.2. Źródła pokrycia wydatków
  5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…