BIZNESPLAN firma rekrutacyjna -1 (przykład 2016)

43,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2016 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 16 000,00 zł;
– objętość opracowania: 58 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944671-2-8;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN firma rekrutacyjna” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Pośrednictwo pracy:
– udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych
– udzielanie pomocy osobom prywatnym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

2/. Udostępnianie ofert kandydatów na określone stanowiska pracy:
– udostępnianie pracowników firmom na zasadzie stałej współpracy
– prezentowanie pracowników, wskazywanie ich cech, kompetencji oraz formalnych umiejętności przydatnych na danym stanowisku prac itd.

Charakterystyka ogólna

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis do rejestru nie jest wymagany gdy działalność polega m.in. na:

– kierowaniu za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat;
– gromadzeniu w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianiu informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;
– kierowaniu osób w celu odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

Podmiot zamierzający wykonywać usługi w zakresie przypisanym do agencji zatrudnienia powinien spełniać następujące warunki:
1) nie może posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;
2) powinien być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia związane z działalnością na rynku pracy lub pobieraniem z tego tytułu opłat;
3) powinien być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

Planowana działalność (usługi z zakresu pośrednictwa pracy) nie wymaga uprawnień zawodowych.

Ewentualne rozszerzenie zakresu świadczonych usług o usługi poradnictwa zawodowego lub doradztwa personalnego, wymaga zatrudnienia pracowników z wykształceniem wyższym magisterskim lub innym równoważnym, których program studiów obejmował poradnictwo zawodowe lub doradztwo personalnego oraz które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego lub doradcy personalnego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia.

Podstawowe numery PKD

78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy:

 • wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,
 • działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,
 • działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet.

78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
Podklasa ta obejmuje:

 • działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów.
 • działalność związaną z udostępnianiem pracowników na długi okres lub na stałe.

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN firma rekrutacyjna”:

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Cel i opis działalności gospodarczej
 2. Klient planowanego przedsięwzięcia
 3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
 4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą
 5. Działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne
 6. Analiza SWOT
 7. Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
 8. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług 

III. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 

IV. ZAŁĄCZNIKI

 1. Obowiązkowe załączniki do wniosku
 2. Dodatkowe załączniki do wniosku 

V. OŚWIADCZENIE

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…