BIZNESPLAN usługi szkoleniowe i rekrutacyjne -2 (przykład 2018)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2018 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 25 000,00 zł;
– objętość opracowania: 37 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-951315-8-5;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN usługi szkoleniowe i rekrutacyjne” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Rekrutacja uczestników projektów unijnych
2/. Pośrednictwo pracy
3/. Usługi szkoleniowe z zakresu ubezpieczeń

Charakterystyka ogólna

Działalność gospodarcza związana z usługami szkoleniowymi i rekrutacyjnymi obejmuje różnorodne usługi związane z rozwojem personelu i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Branża ta wspiera firmy i organizacje w rekrutacji, szkoleniach pracowników oraz zarządzaniu personelem.

Usługi szkoleniowe i rekrutacyjne są kluczowe dla rozwoju biznesu, pomagając firmom pozyskiwać, szkolić i utrzymywać kompetentnych pracowników. Skuteczne zarządzanie personelem może przyczynić się do sukcesu organizacji i zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. Działalność w tych dziedzinach wymaga doskonałej znajomości rynku pracy, trendów rekrutacyjnych i szkoleniowych oraz umiejętności budowania relacji z klientami i kandydatami.

Prowadzenie firmy o wybranym profilu i zakresie nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Dla planowanego przeze mnie profilu działalności gospodarczej nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe, które mogłyby stanowić bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek.

Podstawowe numery PKD

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
 • działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • naukę religii,
 • kursy udzielania pierwszej pomocy,
 • szkoły przetrwania,
 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kursy szybkiego czytania,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,
 • działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy:

 • wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,
 • działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,
 • działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet.

78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów.
 • działalność związaną z udostępnianiem pracowników na długi okres lub na stałe.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN usługi szkoleniowe i rekrutacyjne”:

SEKCJA A: DANE WNIOSKODAWCY

A – 1 Dane przedsiębiorstwa
A – 2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

SEKCJA B: OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

SEKCJA C: PLAN MARKETINGOWY

C – 1 Opis produktu / usługi
C – 2 Charakterystyka rynku
C – 3 Konkurencja na rynku
C – 4 Dystrybucja i promocja
C – 5 Cena
C – 6 Prognoza sprzedaży
C – 7 Przychody

SEKCJA D: PLAN INWESTYCYJNY   

D – 1 Opis planowanej inwestycji
D – 2 Aktualne zdolności wytwórcze
D – 3 Informacja o planowanej inwestycji

SEKCJA E: SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA  

E – 1 Źródła finansowania wkładu własnego (gotówka, kredyt, pożyczka, inne)

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…