BIZNESPLAN wynajmem kwater pracowniczych – 1 (przykład 2015)

33,90  (z podatkiem VAT 5%)

– sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2015 r.;
– wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł;
– objętość opracowania: 36 stron formatu A4;
identyfikator ISBN: 978-83-944671-0-4;

10 w magazynie

Przedstawiony w publikacji „BIZNESPLAN wynajmem kwater pracowniczych” zakres oferowanych produktów / usług:

1/. Zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych; i wspólnych pokojach dla pracowników sezonowych lub innych osób

Charakterystyka ogólna

Wynajem miejsc noclegowych stanowi formę usług turystycznych. Obok typowych obiektów hotelarskich (hotel, pensjonat itp.) uzupełnia obsługę ruchu turystycznego.

Otwarcie działalności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych jest znacznie tańsze i prostsze, niż otwarcie hotelu/pensjonatu, gdyż nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów odnośnie wyposażenia oraz poniesienia wysokiej opłaty za zaszeregowanie obiektu. Obiekty noclegowe wystarczy zgłosić do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, a do ich oznaczenia stosuje się często nazwy: „willa” lub „pokoje gościnne”. Natomiast nazwy: „hotel”, „motel”, „pensjonat”, „dom wycieczkowy”, „kemping”, „schronisko”, „schronisko młodzieżowe” są zastrzeżone wyłącznie dla obiektów hotelarskich, które uzyskały decyzję o zaszeregowaniu wydaną przez marszałka województwa.

Niezależnie od powyższego wynajem miejsc noclegowych może być prowadzony w lokalach mieszkalnych należących do ich właścicieli. Taki wynajem dotyczy przede wszystkim czasowego pobytu związanego z pracą czy nauką.

Podobnym celom dedykowane są hotele robotnicze, bursy, internaty i domy studenckie.

Podstawowe numery PKD

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:
– ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
– kwaterach dla gości i bungalowach, – domkach lub chatach, bez obsługi,
– gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
– schroniskach młodzieżowych i górskich.

Podklasa ta nie obejmuje:
– zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,
– zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie

Podklasa ta obejmuje zapewnienie tymczasowego lub długoterminowego zakwaterowania w pojedynczych lub wspólnych pokojach lub domach dla studentów, pracowników sezonowych lub innych osób.
Podklasa ta obejmuje:
– zapewnienie zakwaterowania w: domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, hotelach robotniczych, blokach mieszkalnych,
– usługi sypialne w wagonach kolejowych oraz pozostałych środkach transportu.

 

Spis treści opracowania „BIZNESPLAN wynajmem kwater pracowniczych”:

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I WYSOKOŚCI KWOTY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

 1. Przedmiot planowanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności
 2. Dokładny opis miejsca i rodzaju planowanej działalności gospodarczej
 3. Forma prawna planowanej działalności gospodarczej
 4. Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności
 5. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności wraz z uzasadnieniem
 6. Przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności (w złotych):
 7. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków
 8. Dane dotyczące potrzeb rynku w zakresie przewidywanej działalności – opis głównych klientów
 9. Perspektywy rozwoju planowanej działalności
 10. Działania podjęte oraz rzeczy posiadane, pomocne przy prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej

III. OŚWIADCZENIA

IV. ZAŁĄCZNIKI

 1. Analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony zewnętrznych czynników rynkowych
 2. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Zgoda współmałżonka bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS na pobranie wniosku i ubieganie się o dofinansowanie
 4. Informacja pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w XXX dotycząca osoby bezrobotnej ubiegającej się o przyznanie dofinansowania /Opinia doradcy zawodowego
 5. Oświadczenie poręczycieli o osiąganych dochodach (należy wypełnić w przypadku wyboru jako formę zabezpieczenia, poręczenia lub weksla z poręczeniem)
 6. Oświadczenie osoby bezrobotnej, absolwenta CIS lub absolwenta KIS o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 7. Oświadczenie wnioskodawcy
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

V. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI

 

UWAGA !!!!

Oferowane BIZNESPLANY to gotowe przykładowe publikacje, które mogą stanowić dla Klienta wzór / wytyczne i pomoc merytoryczną do napisania własnego wniosku o dotację.
Zostały one wykonane na potrzeby dofinansowania z Urzędu Pracy lub środków unijnych w oparciu o dokumenty realnie złożone w poszczególnych Urzędach Pracy i / lub instytucjach realizujących projekty unijne.

Dostępne GRATISY (jeden do wyboru):

 • PUBLIKACJA: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – Tworzenie biznesplanów oraz budżetów inwestycyjnych – wybrane zagadnienia” (6 stron)
 • lub drugi dowolnie wybrany BIZNESPLAN dostępny w naszym SKLEPIE (przy zamówieniu proszę podać tytuł)

Komplet materiałów wysyłamy w formacie PDF na podany przez Klienta adres e-mail

Może spodoba się również…